Trustlys personuppgiftspolicy

Vilka är vi?

Trustly Group AB, reg.nr. 556754-8655 (“Trustly”) är ett svenskt licensierat betalningsinstitut som erbjuder bankoberoende betaltjänster inom Europa (vår ”Tjänst” eller ”Tjänsten”). Vi har tillstånd att tillhandahålla Tjänsten av Finansinspektionen.

Vår Tjänst


Vår Tjänst är ett verktyg som du (“Användaren”) kan använda för att

(a) på ett snabbt, enkelt och säkert sätt genomföra betalningar via din internetbank till en online-leverantör som tillhandahåller en produkt eller en tjänst till dig (“Leverantören”), så att du kan betala för varor och tjänster direkt från ditt bankkonto (“Inbetalning”);

(b) ta emot betalningar från en Leverantör direkt till ditt bankkonto för det fall du t.ex. vill returnera de varor du har köpt (“Utbetalning”);

(c) registrera ett autogiromandat som tillåter Trustly att genomföra autogirobetalningar till en Leverantör direkt från ditt bankkonto (“Autogirotjänst” eller “Autogirobetalning”) och/eller;

(d) verifiera dig gentemot en Leverantör och/eller registrera ett konto hos Leverantören (“Identitetsverifiering”).

Punkterna (a) till (d) ovan benämns härefter enskilt som “Transaktion” och tillsammans som “Transaktionerna”.

Varför denna personuppgiftspolicy?

När du använder vår Tjänst kommer vi att behandla personuppgifter om dig. Behandling av personuppgifter regleras i lagar och förordningar, framförallt i Dataskyddsförordningen (“GDPR”). Vi på Trustly är måna om din integritet och arbetar hårt för att se till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med de krav som ställs upp i GDPR och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

Denna personuppgiftspolicy gäller för dig som använder vår Tjänst. Den beskriver vilka personuppgifter vi samlar in om dig, hur och varför vi använder dina personuppgifter och under hur lång tid vi behandlar uppgifterna. Den beskriver också vilka rättigheter du har avseende dina personuppgifter och hur du kan utöva dessa rättigheter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Vi samlar in information som rör din identitet, exempelvis ditt namn och vilken bank du har använt för att genomföra en betalning.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter direkt från dig och från din internetbanks gränssnitt (d.v.s. från din internetbank) eller via ett API-anrop från din bank i enlighet med det avtal som ingås mellan dig och oss när du Använder vår tjänst. Vi samlar även in dina personuppgifter från din Leverantör och, beroende på i vilket syfte Tjänsten används, från tredje parter. Det senare kan exempelvis ske när vi behöver verifiera din identitet och/eller uppdatera/komplettera dina kontaktuppgifter genom slagning mot offentliga personadressregister. Slutligen kan vårt betalsystem generera data, såsom det ordernummer som tilldelas din Transaktion (så kallad orderinformation).

Förutom att erbjuda vår egen betaltjänst återförsäljer Trustly även vissa betaltjänster som tillhandahålls av tredjepartsbetaltjänstleverantörer. Vid återförsäljning av sådana betaltjänster kommer vi att ta emot personuppgifter från tredjepartsbetaltjänstleverantören.För mer information om vilka uppgifter som en tredjepartsbetaltjänstleverantör delar med Trustly, vänligen kontakta aktuell leverantör.

Varför samlar vi in personuppgifter om dig? Vad gör vi med uppgifterna vi samlar in och vilka är de rättsliga grunderna för att behandla dina personuppgifter?

Vi använder huvudsakligen de uppgifter vi samlar in om dig för att initiera din betalning och för att fullgöra rättsliga krav i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Beroende på vilka uppgifter vi behandlar i det enskilda fallet, stödjer vi oss på olika rättsliga grunder. De primära grunderna är att behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser gentemot dig samt att vi har rättsliga skyldigheter att behandla dina personuppgifter.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi kommer behandla dina personuppgifter under så lång tid som vi behöver uppgifterna för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, fullgöra våra avtalsförpliktelser gentemot dig och/eller fullgöra våra berättigade intressen. Vänligen notera att en och samma kategori av uppgifter, exempelvis Finansiell Information, kan komma att behandlas för flera ändamål. Det innebär att informationen kan komma att behandlas under en mycket kort period för ett ändamål och under en längre period för ett annat ändamål. Inga personuppgifter behandlas längre än sju år.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

När vi erbjuder vår Autogirotjänst kan vi komma att använda oss av automatiserat beslutsfattande och/eller profilering i syfte att bedöma risker relaterade till din betalning. Profilering innebär att personuppgifter behandlas automatiskt i syfte att bedöma personliga egenskaper avseende en individ, exempelvis för att analysera en persons ekonomiska situation eller personliga preferenser. Automatiserat beslutsfattande innebär att automatiserade hjälpmedel, utan mänsklig inblandning, används för att ta ett beslut i förhållande till en individ, exempelvis ett automatiskt avslag på en kreditansökan gjord på internet.

Trustly använder profilering och automatiserat beslutsfattande på följande vis: Det totala värdet av Autogirobetalningar som du kan begära under en specifik tidsperiod är begränsat. Om denna gräns nås, kommer vi istället att automatiskt behandla din betalning som en standardiserad Inbetalning. Utöver detta kan vi komma att använda oss av automatiserat beslutsfattande och/eller profilering i syfte att fullgöra våra skyldigheter att motverka penningtvätt genom att monitorera de Autogirobetalningar som vi genomför.

Behandlingen av dina personuppgifter för ovan nämnda ändamål utförs på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser gentemot dig, såväl som vårt berättigade intresse, att utföra din betalning, eller för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Om du vill veta mer om profilering och automatiserat beslutsfattande är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Med vilka delar vi de personuppgifter som vi har samlat in om dig?

Vi delar huvudsakligen dina personuppgifter med din Leverantör för att din Leverantör ska kunna verifiera din betalning och (i förekommande fall) din identitet. Utöver detta kan vi komma att dela dina personuppgifter med myndigheter, din bank, andra tredje parter, samt bolag inom Trustlys koncern.

När du använder vår Tjänst för att utföra en Transaktion kan vissa personuppgifter även komma att delas med externa parter.

Delningen görs på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. I detta stycke beskriver vi vilka dessa externa parter är och varför vi måste dela uppgifterna med dessa parter.

Var och hur förvarar vi dina personuppgifter?

Vi förvarar dina personuppgifter i huvudsak på servrar placerade inom EU/EES och har vidtagit åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna förvaras säkert. Endast de anställda som behöver ha tillgång till dina personuppgifter har tillgång.

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter när det kommer till att förstå vad vi gör med dina personuppgifter och kan t.ex. begära rättelse avseende dina uppgifter om de skulle visa sig vara felaktiga.

Vem ska du kontakta om du har frågor, funderingar, vill att vi rättar/raderar personuppgifter, etc.?

Trustly är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och har utsett ett dataskyddsombud som är ansvarig för att övervaka vår efterlevnad av tillämplig dataskyddslagstiftning. Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter i enlighet med vad som beskrivits ovan är du välkommen att kontakta oss. Vänligen gör detta genom att skicka en förfrågan till vår support genom att fylla i detta webbformulär, eller skicka ett e-postmeddelande till Vårt dataskyddsombud på dpo@trustly.com.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vänligen läs igenom denna personuppgiftspolicy varje gång du använder vår Tjänst, då uppdateringar kan komma att innehålla information om ytterligare behandling som vi kan komma att utföra framöver.